Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2020-2021

 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές", σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3647/τ.Β΄/27-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1986/τ.Β΄/31-5-2019), της τροποποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 2944/τ.Β΄/16-7-2019) και του Ν.4485/2017.

 

Στο ΠΜΣ λειτουργούν οι εξής ειδικεύσεις:

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών

3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς του Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ, ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθυντής: Γκλαβίνης Παναγιώτης

Αν. Διευθυντής: Στεφανίδης Ιωάννης

Μέλη: Σαχπεκίδου Ευγενία, Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Κούρτης Βασίλειος 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το νέο ακαδ. έτος 2020-2021, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά, διά ζώσης και εντός αιθουσών, όπως διδάσκονται κάθε φορά. Η διδασκαλία των μαθημάτων με τηλεδιασκέψεις το προηγούμενο εξάμηνο, η οποία κάλυψε τα τρία πέμπτα του εαρινού εξαμήνου, ήταν μια εντελώς εξαιρετική διαδικασία, οφειλόμενη στις έκτακτες συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας. Σε περίπτωση που, λόγω των επικρατουσών υγειονομικών συνθηκών και κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του ΑΠΘ, υποχρεωθούμε να διεξαγάγουμε την διδασκαλία των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου και αυτή τη χρονιά, θα το κάνουμε όπως θα το κάνουν και όλα τα άλλα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, ευελπιστώντας πως δεν θα καλύψουμε με τον τρόπο αυτό όλο το εξάμηνο και πάντως όχι όλο το νέο ακαδ. έτος. Δεν προτιθέμεθα, ωστόσο, να κάνουμε κάτι που δεν θα κάνουν όλα τα άλλα προγράμματα σπουδών. Πρόθεσή μας, επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε, παραμένει να διεξαγάγουμε τα μαθήματα δια ζώσης, ως συνήθως. 

Σε κάθε περίπτωση, φέτος θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε στο μεταπτυχιακό μας μια καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας, την οποία εφαρμόσαμε με μεγάλη επιτυχία πέρυσι, όπως μπορείτε να δείτε αν επισκεφθείτε τον σύνδεσμο αυτό:

http://mockarbitrationonline.blogspot.com/ 

Φέτος, θα διεξαχθούν κατ' ελάχιστον τρεις (3) εικονικές δίκες στο πλαίσιο τριών διαφορετικών μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων του μεταπτυχιακού. Η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας αξιοποιεί την σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και, σε επίπεδο εξέτασης, εισάγει στοιχεία «peer to peer» στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών.