Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2021-2022

 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές", σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3647/τ.Β΄/27-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1986/τ.Β΄/31-5-2019), της τροποποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 2944/τ.Β΄/16-7-2019) και του Ν.4485/2017.

 

Στο ΠΜΣ λειτουργούν οι εξής ειδικεύσεις:

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών

3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς του Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ, ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθυντής: Γκλαβίνης Παναγιώτης

Αν. Διευθυντής: Στεφανίδης Ιωάννης

Μέλη: Σαχπεκίδου Ευγενία, Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Κούρτης Βασίλειος