Αρχική

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές", σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3647/τ.Β΄/27-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1986/τ.Β΄/31-5-2019), της τροποποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 2944/τ.Β΄/16-7-2019) και του Ν.4485/2017.

 

Στο ΠΜΣ λειτουργούν οι εξής ειδικεύσεις:

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών

3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς του Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ, ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθυντής: Γκλαβίνης Παναγιώτης

Αν. Διευθύντρια: Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα

Μέλη: Στάγκος Πέτρος, Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Κούρτης Βασίλειος